دوره آموزشی SQL Server

استقبال و محبت دوستان مختلف باعث شد تا برای یک دوره آموزشی SQL Server برنامه‌ریزی کنم. بعد از SQL Server 2000 دوره‌های 2005, 2008, 2012, 2014, 2016 را به دو صورت که یکی مرکب از Develop+Admin و دیگری SSIS+SSAS بوده است تدریس کرده‌ام (البته به‌جز کارگاه‌های تخصصی Tuning و Recovery). ولی با توجه به تغییرات … ادامه