محاسبات کوانتومی، معمایی که NET 5.0. حل خواهد کرد…

IMG_1561_43B6A0BD

به عنوان مدرس چندین ساله NET. که از سال 81~82 هم خودش با NET. درگیره… اینکه همیشه با Beta ورژن ها، قبل از بتا ورژن ها و حتی ایده های آتی مایکروسافت درگیر باشم برام شده یه عادت…

گاهی سرعت و شدت تغییرات در مایکروسافت به قدری زیاد میشه که بین کار و یادگیری فنون جدید دچار سردرگمی میشیم…

System.QuantumEntanglement فضای نامی (namespace) جدید NET 5.0. خواهد بود که ایجاد “وضعیت” ها و اندازه گیری آنها رو محیا میکنه. کد زیر یه گربه رو ایجاد میکنه، توی جعبه میزاره و بعد در جعبه رو باز میکنه:

  1: static void Main(string[] args) {
  2:   // put the cat in the box
  3:   var cat = new SchrödingOr<DeadCat, LiveCat>(
  4:     new Complex(1, 0), new Complex(1, 0));
  5:   // Open the box
  6:   Console.Write(cat.Measure() == typeof(DeadCat) ?
  7:     "Cat is dead." : "Cat is alive");
  8:   Console.ReadKey();
  9: }

 

محاسبات و شبیه سازی مسائل علمی راحت تر خواهد شد…

دیدگاهتان را بنویسید