ایران و رؤیایی به نام آموزش اصولی

educate تو سایت تابناک خوندم به زودی، با عنایت خداوندگار مهربان، کوری چشم دولت های شرق و غرب، دولت محترم قصد معرفی وزیر آموزش و پرورش را دارند. از طرفی بانک جهانی وظعیت آموزش رو در خاورمیانه و آسیا بررسی کرده و آماری رو اعلام کرده که دیدنش خالی از لطف نیست، بد نیست بدونید در مملکت گل و بلبل و دولت نهم و… نرخ بیسوادی 23% و در کشور کره 0% و در کشور چین، بله همین چین 1.3 میلیارد نفری 9% استRolling on the floorو ایران، یمن و جیبوتی بدبخت ترین کشورهای منطقه در سطح آموزش هستند… البته اگر مقام مسئول یا دست اندرکاران رو ببینید همه به دسته گلی که طی این چند سال به آی داده اند بسی می بالند ولی …

وقتی میخوانید نرخ بیسوادی در ایران 5 برابر ژاپن در سال 1905 (سالهایی که مرحوم اوشین میزیسته اندI dont know) و یا اینکه بانک جهانی توصیه کرده است که اصلاحات در سیستم آموزشی در خاور میانه در اولویت اول اقدامات دولتها قرار گیرد، اهمیت درگیر شدن با دنیا و هزینه بابت ….. ها بسیار ضروری به نظر می رسد، ماییکه معتقدیم خمس و ذکات علم آموختن آن به دیگران است باید منتظر باشیم تا غیرمسلمان ها به ما خمس و ذکات دهند…

خدایا این فرصت را به من و همه کسانی که به آنها فرصت یادگیری داده ای بده تا یاد دهیم…Praying

این هم آمار رسمی بانک جهانی

Knowledge 

دیدگاهتان را بنویسید