یک مثال در باب Win API

API   برای دسترسی و کنترل بعضی از رویدادها و اشیاء که مربوط یه خود ویندوز می شوند ، نیاز به استفاده از API های خود ویندوز است. در مبحث interoperation استفاده از اشیاء COM بیان می شود ولی مثال زیر هم نمونه خوبی از این مبحث است.

در مثال زیر می بینید چطور میشه از user32.dll جهت پیاده کردن یک پنجره باز در ویندوز و بستن آن استفاده کرد…

 
  1: using Microsoft.Win32;
  2:  
  3: [DllImport("user32.dll")]
  4:     public static extern int FindWindow(string lpClassName,string lpWindowName);
  5:     [DllImport("user32.dll")]
  6:     public static extern int SendMessage(int hWnd, uint Msg, int wParam, int lParam);
  7:       
  8:     public const int WM_SYSCOMMAND = 0x0112;
  9:     public const int SC_CLOSE = 0xF060;
 10:  
 11:  
 12: private void closeWindow()
 13:     {
 14:       // در اینجا آی دی پنجره نوت پد ذخیره نشده را می یابیم
 15:       int iHandle = FindWindow("Notepad", "Untitled - Notepad");
 16:       if (iHandle > 0)
 17:       {
 18:         // پنجره را می بندیم    
 19:         SendMessage(iHandle, WM_SYSCOMMAND, SC_CLOSE, 0);
 20:       } 
 21:     }

دیدگاهتان را بنویسید