Harmony search در جستجوی یک هم آهنگی …

Harmony Search  که با عناوین "soft computing algorithm" یا "evolutionary algorithm" نیز شناخته می شود، الگوریتمی است که با الهام از نحوه شکل گیری و چگونگی عملکرد یک ارکستر موسیقی به دنبال راه حل بهینه و یا به عبارت ملموس تر، بهترین هماهنگی بین اجزا دخیل در راهبری یک پروسه است … همان طور که … ادامه